Szkolimy najtaniej

POGOTOWIE BHP

SZKOLENIE ZE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Używasz środków ochrony roślin? Musisz ukończyć szkolenie!

Zachęcamy stosujących środki ochrony roślin, osoby wykonujące zabiegi ochrony roślin w firmach , rolników , leśników do ukończenia stosownego szkolenia.

Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin mogą prowadzić tylko przedsiębiorcy lub podmioty wpisane przez wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa do odpowiednich rejestrów (ich lista znajduje się na stronie PIORiN, znajdziecie tam też nas POGOTOWIE BHP Krzysztof Pawełkiewicz )

Przypominamy, że zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie:

  • - w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
  • - w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
  • - w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
  • - wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Co ważne szkolenia uprawniające do stosowania pestycydów zachowują ważność przez 5 lat. Warto wiedzieć, że profesjonalny użytkownik wykonujący zabiegi chemicznej ochrony roślin bez posiadania kwalifikacji podlega karze grzywny.

Z obowiązku ukończenia ww. szkoleń zwolnieni są osoby prowadzące szkolenia w tym zakresie oraz pracownicy naukowi szkół wyższych lub instytutów badawczych, jeżeli do zakresu ich obowiązków należy prowadzenie zajęć dydaktycznych, badań naukowych lub prac rozwojowych z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa.